Discriminatie
statement

Wie zijn we?
Onder ‘MatchWorks’ wordt verstaan; MatchWorks B.V., Uitzendbureau Oost Nederland B.V., Flexible Plus B.V., Fidelity Plus B.V., BC Group B.V., BC Group Payroll B.V., BC Group HR Diensten B.V., Centrum voor Arbeid en Mobiliteit, BC Group Detachering B.V. en hier aan gelieerde ondernemingen.

Algemeen
Wij vinden het belangrijk om iedereen gelijke kansen op werk te bieden. Vanuit een brede en veelzijdige dienstverlening rondom werk dragen wij zichtbaar bij aan diversiteit en gelijke behandeling, zowel op de werkvloer als richting de directe leefomgeving van onze mensen. Diversiteit in nationaliteit, leeftijd, geslacht, geloofsovertuiging en seksuele geaardheid, evenals verschillen in werkervaring, kennis, kunde en culturele achtergrond, dragen bij aan het realiseren van één van onze belangrijkste doelen: onze regio aantrekkelijk houden om in te werken en te wonen.

Wij zijn van mening dat de arbeidsmarkt beter functioneert wanneer er gelijkwaardige kansen geboden worden.

Wat is discriminatie?
Onder discriminatie wordt verstaan: het maken van direct en indirect onderscheid tussen personen op grond van leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit. Onder discriminatie wordt uitdrukkelijk ook verstaan het ingaan op verzoeken van opdrachtgevers om bij de werving en selectie onderscheid tussen personen te maken op basis van criteria die niet noodzakelijk of relevant zijn voor een goede invulling van de functie.

Het antidiscriminatie statement van MatchWorks luidt als volgt:

  • Wij stimuleren diversiteit op de werkvloer, zowel intern als bij onze opdrachtgevers;
  • Wij wijzen iedere vorm van discriminatie af en gaan niet in op discriminerende verzoeken;
  • Wij honoreren uitsluitend verzoeken van opdrachtgevers om bij de werving en selectie rekening te houden met bepaalde criteria wanneer er sprake is functionele eisen die niet in strijd zijn met welke antidiscriminatie wetgeving ook;
  • Wij adviseren en instrueren onze medewerkers over hoe zij het gesprek aan moeten gaan wanneer zij geconfronteerd worden met een discriminerend verzoek;
  • Wij melden incidenten intern aan de direct leidinggevende. Als dit niet mogelijk is of wanneer dit niet leidt tot een voor de medewerker afdoende resultaat, kan de medewerker terecht bij de directie of bij de vertrouwenspersoon binnen MatchWorks;
  • Wij zijn hier alert op en reageren direct zodra zich discriminatie voordoet, in welke vorm dan ook.

Wij vinden toegankelijkheid en vertrouwen heel belangrijk en bieden vanuit MatchWorks een onafhankelijk externe vertrouwenspersoon. Het staat jou vrij hier of rechtstreeks bij ons je verhaal te doen.

Externe vertrouwenspersoon
Brenda Tijsma
T:   0523 - 20 80 41
E:   b.tijsma@fizie.nl

Klik hier voor meer informatie over onze vertrouwenspersoon.

Onze gegevens
MatchWorks
Ter attentie van: de directie
Telfordstraat 51
8013 RL Zwolle
info@match-works.nl